‘Efficiënter, slimmer en vooral klantgerichter werken met als doel samen schulden oplossen’

Wie had ooit kunnen bedenken dat we halverwege maart 2020 allemaal plots thuis zouden gaan werken? En toch gebeurde het. In deze plotselinge overgang naar thuiswerken hebben onze afdelingen ICT en Business Development ervoor gezorgd dat dit vloeiend verliep. Het MT praatte iedereen dagelijks online bij over de gang van zaken en onderling ontstonden ook diverse initiatieven waarbij we digitaal met elkaar in contact bleven. De fysieke afstand was groot, de digitale afstand werd steeds kleiner. We bleven in contact en verbinding met elkaar en organiseerden diverse digitale challenges, hielden een online pubquiz, we lanceerden een digitaal personeelsblad en zelfs een compleet vitaliteitsplatform om samen in beweging te blijven. Dat deden we niet alleen intern. Ook met onze opdrachtgevers hielden we contact en lieten we ons gezicht weer even zien.

Projecten

In 2020 lag de focus binnen Janssen & Janssen op ‘samen schulden oplossen’. Veel projecten die we hebben opgestart of doorgezet hebben daar ook mee te maken. Overige initiatieven zijn voornamelijk projecten die ons helpen efficiënter, slimmer en vooral klantgerichter te werken. Zeker in een jaar van Corona benutten we de tijd om innoverende processen te ontwikkelen:

 • OthoRoute app/DEK
 • Prioritering en effectieve behandeling werkvoorraad
 • ICT
 • Klanttevredenheidstoetsingen
 • Business Development

OthoRoute app/DEK In 2020 hebben wij Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders (GvK) aangesloten op onze centrale planning. Hun exploten worden dagelijks ingelezen in onze Digitale Explotenkast en samen met onze exploten gepland door heel Nederland. Ook de deurwaarders van GvK zijn aangesloten op ons plansysteem. Op die manier kunnen we nog efficiëntere routes samenstellen.

Priotering en effectieve behandeling werkvoorraad In 2020 hebben we in één van onze teams een start gemaakt met een andere manier van behandelen van onze werkvoorraad. Naast agendadatum en soort actie wordt ook het mogelijk te verwachten resultaat meegewogen in de keuzes die de collega maakt in de dossierbehandeling. Om de resultaten van de dossierbehandeling te monitoren is een nieuw dashboard in ontwikkeling en vindt intervisie tussen collega’s plaats. In 2021 geven we dit een vervolg in alle teams.

ICT In 2020 hebben we een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan, namelijk het onderbrengen van de ICT hardware in een extern datacentrum. Samen met onze ICT partner Cliënt ICT, thans genaamd Avensus, is de verhuizing onder de interne benaming Lift en Shift voltooid. Daarmee is een belangrijk risico in de continuïteit van de bedrijfsvoering aanzienlijk gemitigeerd. In het onverhoopte geval van bijvoorbeeld brand of een calamiteit binnen de hoofdvestiging kunnen de primaire processen thans ongestoord doorgang vinden. Na verhuizing ontstond de gelegenheid om verdere aanpassingen uit te voeren in de diverse servers. Ter hand genomen zijn de Otho-servers, de mailservers en de printer servers. Naast belangrijke efficiency-slagen en kostenbesparingen zijn daarmee risico’s in de toegangsbeveiliging, data-zekerheid en (on-)geoorloofde toegang verder beslecht.

Business Development

In 2020 heeft business development zich op diverse vlakken bezig gehouden om onze ‘samen snel en eenvoudig schulden oplossen’ en de schuldenvrije maatschappij invulling te geven. We zijn zowel intern als extern actief geweest. Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten en projecten.

Het landelijk telefoonnummer 0800 8115 In 2020 is het landelijke telefoonnummer live gegaan. In aanloop hier naartoe is contact gezocht met nieuwe partners; Geldfit en de NSR. Schuldenlab NL heeft ondersteund in het doen slagen van de samenwerking. Waar we in 2019 aanliepen tegen barrières zijn in 2020 deuren open gegaan:

 • Met Geldfit is begin 2020 overeenstemming bereikt over de gezamenlijke doelstellingen en plannen, er is een (deels) nieuwe projectgroep geformeerd waarin Geldfit is toegetreden en de projectleiding is overgegaan naar een vertegenwoordiger van de NSR (Bart Nieuwstraten gedetacheerd vanuit ING). J&J en KBNL zijn nadrukkelijk aanwezig gebleven.
 • Met de nieuwe partners is een scopewijziging opgesteld door J&J en een herziene begroting. Hierbij is tegelijk verantwoording afgelegd over fase 1. De scopewijziging is goedgekeurd waardoor we echt aan de slag konden.
 • Het telefoonnummer dat eigendom is van SZW is in bruikleen gekomen van het consortium met uitzicht op definitieve toekenning aan Geldfit.
 • In de zomer is het telefoonnummer live gegaan en zijn er diverse campagnes geweest. Hier is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten en hebben zij een promotiepakket ontvangen.
 • Het telefoonnummer wordt in eerste instantie bemenst door medewerkers van Geldfit, J&J verzorgt de overloop.
 • In het najaar is een dashboard gebouwd wat het mogelijk maakt vinger aan de pols te houden over de ontwikkelingen en groei van het nummer.
 • In het najaar is Geldfit aangesloten bij SZW in de campagne ‘Kom je eruit’, hierbij is ook het telefoonnummer gebruikt. Dit is belangrijk omdat hiermee is toegewerkt naar het voortbestaan van het nummer ook na de subsidieperiode.

Interne projecten De volgende projecten zijn door BD geïnitieerd dan wel is er door BD een bijdrage geleverd:

 • Thuiswerken: in de plotselinge overgang naar thuiswerken heeft BD een bijdrage geleverd aan het starten met online vergaderen en delen van documenten;
 • Nieuwe website J&J: BD heeft samen met marketing de pagina’s hulp bij schulden vormgegeven;
 • Aanbesteding CJIB: BD heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de aanbesteding voor CJIB;
 • Opzet nieuwe dienst overleden huurders: samen met een aantal collega’s is een nieuwe dienst voor woningcorporaties opgezet. Na onderzoek is een voorstel voor de dienst aan het MT gedaan. Dit wordt door de organisatie verder opgepakt. Hierbij is vrij intensief samengewerkt met de Rijksvastgoeddienst die een belangrijke rol speelt bij onbeheerde nalatenschappen.
 • Kennissessies vroegsignalering rond nieuwe WGS: pet 1 januari 2021 is de nieuwe WGS ingegaan. Hierin is opgenomen dat nu ook verhuurders in een vroeg stadium betaalachterstanden bij de gemeente moeten melden. Hiervoor heeft BD intensief kennisonderzoek gedaan en is een kennissessie voor verhuurders ontwikkeld. Deze is diverse keren gehouden, extern en ook intern voor onze collega’s.
 • Bijdrage aan de CorporatieKrant: BD heeft een inhoudelijk bijdrage geleverd met een artikel over vroegsignalering en in een aantal stellingen.
 • Eerste verkenning cultureel vakmanschap: dit thema kwam op eind 2020 en er is een eerste verkennend gesprek gevoerd met een aantal externe deskundigen om te kijken of we cultureel vakmanschap kunnen verbinden met de gesprekstechnieken die al door onze medewerkers ingezet worden. Dit project krijgt vervolg in 2021.

Externe contacten In 2020 heeft BD gesproken met vertegenwoordigers van een aantal externe partijen. Op deze manier hebben we feeling gehouden met trends en externe ontwikkelingen welke we benutten bij intern beleid. Bij Farent is ook de workshop ‘beperkte basisvaardigheden? Dan zijn schulden onvermijdelijk!’ gehouden. • Buddy app • Budlr • Purpose • Moedige dialoog • Farent

Bezoek congressen en bijeenkomsten In 2020 heeft BD een aantal congressen en bijeenkomsten bijgewoond. Ook deze verrijkten onze kennis en positie in het netwerk.

 • Wijzer in geldzaken; nieuwe werkelijkheid in coronatijd
 • SZW ronde tafel: tools voor gemeenten en professionals
 • SZW Kom jij eruit congres
 • Moedige dialoog café; werkgevers en medewerkers met schulden
 • HvA: schulden en armoede
 • Landelijke bijeenkomst vroegsignalering
 • E-learning werk en schuld

Diensten

Exquis Bewindvoering In 2020 heeft BD verdere begeleiding gegeven aan de professionalisering van Exquis Bewindvoering. In 2020 heeft Exquis voor het eerst een positief financieel resultaat behaald en is er vlekkeloos goedkeuring verleend aan het jaarlijkse handhavingsverzoek.

Corp Support In 2020 heeft Corp Support al haar prestatiedoelstellingen c.q. KPI’s, die door haar opdrachtgevers waren gesteld, behaald. Corona is daarbij een uitdaging geweest, maar uiteindelijk bleek de impact in de sociale huursector minimaal. Alle samenwerkingen worden in 2021 dan ook voortgezet. Detachering als product van Corp Support is ook in 2020 een succesvol middel gebleken.

Deze pagina delen?